Umetnostna galerija Maribor na podlagi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 50/14– ZSPDSLS) ter 27. člena Odloka o ustanovitvi UGM (MUV št. 22/2004 in 7/2010) objavlja

Javno povabilo za oddajo kletnih prostorov in dela dvorišča pred UGM za izvajanje programsko – gostinske dejavnosti

Rok za oddajo ponudbe je do vključno 1. 9. 2017. Za pravočasno oddano ponudbo velja ponudba priporočeno oddana na pošti do vključno 1. 9. 2017. Ponudbe, ki bodo prispele po roku, določenem za oddajo, bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. Za dodatne informacije oziroma vprašanja v zvezi z javnim povabilom smo vam na voljo na: upravaping@ugmpong.si

Celotno javno povabilo je na voljo na povezavi: 
Javno povabilo za oddajo v najem

Priloge, obrazci in vzorec pogodbe so na voljo na povezavi:
KV soglasje in načrt postavitve kavarne
Pogodba o uporabi kletnih prostorov in delov dvorišča pred UGM - vzorec
Obrazci